21 marca 2015 blog raspberry torrent transmission

Jak zainstalować i skonfigurować klienta sieci bittorrent Transmission na Raspberry Pi?

screenshot

Transmission jest lekkim klientem z łatwym w obsłudze interfejsem webowym. Na moim egzemplarzu, podczas ściągania 1 pliku zużycie pamięci wynosiło jedynie 15 MB.

Instalacja

Instalujemy Transmission wraz z potrzebnymi pakietami:

sudo aptitude install transmission-cli transmission

Jeśli nie chcemy, aby klient startował przy starcie Raspberry:

sudo update-rc.d transmission-daemon disable

Konfiguracja

Bardzo ważne jest, aby przed edycją pliku konfiguracyjnego, zatrzymać uruchomiony proces. W przeciwnym wypadku, nasze zmiany zostaną nadpisane.

sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop

Główny plik konfiguracyjny Transmission to /etc/transmission-daemon/settings.json.

Katalog, do którego są ściągane pliki:

"download-dir": "/mnt/smb/download"

Zmniejszenie domyślnych limitów:

"max-peers-global": 150,
"peer-limit-global": 120,
"peer-limit-per-torrent": 40,
"speed-limit-up": 50,
"speed-limit-up-enabled": true,

Włączenie interfejsu WWW:

"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,

Automatyczne dodawanie torrentów do kolejki:

"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": true,
"watch-dir": "/mnt/smb/download",
"watch-dir-enabled": true,

Uruchamianie z prawami innego użytkownika (opcjonalnie)

Domyślnie Transmission jest uruchamiane jako inny użytkownik. Może to być problemem, jeśli mamy np. zamontowane zasoby sieciowe jako użytkownik. Możemy zmienić użytkownika, z którego prawami startuje daemon Transmission.

Na końcu pliku /etc/default/transmission-daemon dodajemy linijkę:

USER=pi

Teraz pozostaje zmiana uprawnień do plików, aby Transmission uruchomiony z prawami wskazanego użytkownika mógł wczytać ustawienia.

sudo chown pi:pi /etc/transmission-daemon/settings.json
sudo chown -R pi:pi /var/lib/transmission-daemon/*

VPN (opcjonalnie)

Możemy uruchamiać klienta sieci torrent podczas połączenia VPN i wyłączać go automatycznie po rozłączeniu.

Oczywiście najpierw musimy mieć skonfigurowane połączenie VPN. Jak skonfigurować OpenVPN, aby uruchamiać Transmission przy zestawianiu bezpiecznego połączenia, można przeczytać tutaj. Można wykorzystać darmowe testy oferowane przez usługodawców.

Dopisujemy na końcu /etc/openvpn/script.sh (lub dowolnego skryptu, który jest uruchamiany przez konfigurację):

/etc/openvpn/torrent.sh $1

Plik /etc/openvpn/torrent.sh:

#! /usr/bin/env bash

if [ "$1" = "up" ]; then
	/etc/init.d/transmission-daemon start
fi

if [ "$1" = "down" ]; then
	/etc/init.d/transmission-daemon stop
	killall transmission-daemon 2>/dev/null

	sleep 1
	ps aux | grep transmission-daemon | grep -v grep | awk '{print($2);}' | while read pid; do
		sudo kill -9 $pid;
	done;
fi

Linki